CENTURY UNION AUDIO-VISUAL EQUIPMENT CO., LTD.

Solidarity Bridge, Yongle Industrial Park, Yongle Village, Le Yue Town,
Zhangjiagang, Suzhou
215621
China
Phone: +86 0815 58665818+86 0512 58665800
Fax: +86 0512 58665800

Theater seats, multi-function

Gen. Mgr.: Xiaodong Shen